Denne hjemmeside er pt en slags "betaversion", dvs. det er ikke alt indhold, som endnu er lagt op og der mangler lidt finpudsning hist og her, men vi håber, at I alligevel har gavn af siden. Hvis I har nogle spørgsmål eller forslag til forbedringer, er I velkomne til at kontakte webmaster Karina S. Jensen.   

Hjemmesiden jordhaandtering.dk er resultatet af projektet Helhedsorienteret Bæredygtig Jordhåndtering, som Region Hovedstaden har taget initiativ til i samarbejde med Bygherreforeningen. Projektet omfatter i alt 9 delprojekter. Bygherreforeningen repræsenterer et konsortium, hvori Sweco Danmark A/S og NIRAS A/S medvirker som tekniske konsulenter.

Formålet med projektet for overskudsjord er at bidrage til udvikling af nye måder til håndtering af overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter, således at jordhåndtering sker på en mere ressourceeffektiv og bæredygtig måde – også i økonomisk forstand. Den overoverordnede målsætning er, at overskudsjord skal opfattes som en ressource og ikke som et affaldsproblem.

Projektet forventes at få stor betydning for fremtidig jordhåndtering, ligesom det forventes at skabe værdi for samfundet, herunder for de mange private virksomheder og offentlige myndigheder, der har indgået i partnerskaber bag de enkelte delprojekter.

Projektets mål er bl.a. at komme med anbefalinger til regelændringer, udvikle metoder til reduktion eller genanvendelse af overskudjord, og teknikker til forædling af overskudsjord. Desuden skal det gennem cases demonstreres, hvordan jord kan genanvendes og dermed blive til en ressource.

Projektet består af 9 delprojekter:

1. Godkendelsesordning for jordprøvetagere
2. Planlægningstilgange
3. Lokal jordhåndtering
4. Portal for udveksling af overskudsjord
5. Forædling (hent rapport som pdf)
6. Overskudsmuld på landbrugsarealer (hent rapport som pdf)
7. Sundhedslandskaber
8. Klimatilpasning med overskudsjord
9. Overskudsjord i energianlæg (hent rapport som pdf)

Bag delprojekterne er etableret partnerskaber med partnere fra private virksomheder og organisationer, og offentlige myndigheder, institutioner og styrelser. Du kan se listen over samarbejdspartnere her.

Hjemmesiden har haft til formål at samle alle de mange resultater fra de ovenstående projekter, på en måde så det er nemt at bruge for de relevante brugere. Nedenfor findes en kort beskrivelse af de enkelte projekter. Er du interesseret i de oprindelige projektbeskrivelser, kan de downloades her.

Projektet skal medvirke til at sikre en repræsentativ og ensartet prøveudtagning af jordprøver efter entydige metoder med henblik på at sikre mindst mulig tvivl om jordprøvens forureningsgrad og dermed mindske eventuelle tvivlsspørgsmål om jordens reelle forureningsgrad.

Formålet er at få udviklet nogle planlægningsværktøjer, så der kan opnås en mere bæredygtig tilgang til overskudsjord, således at der tidligt i planlægningen af et byggeri indtænkes genanvendelse af jord og minimering af jordmængder, der skal flyttes.

Problemstillingen idag er, at det ofte er for sent i projektforløbet at genanvendelsen indtænkes. Derudover er det svært at få overblik over hvilke muligheder der rent faktisk er, og hvad man må. Og endelig er det svært at gennemskue de økonomiske og miljømæssige fordele.

Der er to måder at reducere transporten af overskudsjord på. Man kan optimere og reducere mængden af overskudsjord, eller man kan genanvende overskudsjord så tæt på hvor den er gravet op som muligt. Det er den lokale genanvendelse som dette projekt undersøger.

Projektet udviklede en jordbase – eller et web-sted for ”soil dating” – hvor aktører på området for overskudsjord kan mødes.
Delprojektet styrker yderligere den digitalisering af jordområdet, der allerede er påbegyndt. Danmarks miljøportal har siden overtaget både udviklingen, formidlingen og driften af jordbasen.dk.

Formålet er at identificere og videreudvikle teknikker til forædling af jordkvaliteten, med henblik på at kunne behandle forskellige jordkvaliteter på stedet og bringe tidligere uanvendelige jordpartier op til kvaliteter, som gør, at bortkørsel og tilkørsel af nye materialer kan reduceres eller helt undgås.

Projektet har afdækket, hvorvidt modtagelse af ren overskudsmuldjord kan blive et bæredygtigt forretningsområde for dansk landbrug og dermed undersøge i hvilken grad landbruget kan bidrage til en løsning på at modtage ren overskudsmuldjord.

Der er efterhånden en lang række byggerier eller anlæg der er i stand til at opnå jordbalance i slutresultatet. Der er dog ofte i bygge og anlægsprocessen store mængder jord i midlertidige depoter. Her er jorden inaktiv. Derfor skal projektet undersøge om disse depoter kan aktiveres til fx idræt. 

Projektet tager afsæt i ønsket om at kunne håndtere ren overskudsjord lokalt. En mulighed for lokal håndtering er at genanvende jorden til klimatilpasningstiltag. Forsyningsselskaberne er jordproducenter og kommunerne har ansvaret for at klimatilpasningen, som de beder forsyningsselskaberne hjælpe med. Projektet skal undersøge om kommuner og forsyningsselskaber kan indgå et samarbejde om at anvende overskudsjord til klimatilpasning, samt undersøge om det teknisk, økonomisk og tidsmæssigt er hensigtsmæssigt.

I projektet er der undersøgt og beskrevet mulighederne for anvendelse af overskudsjord i anlæg, som sigter på lagring og produktion af vedvarende energi. Konkret er det undersøgt, hvordan råstofgrave kan reetableres til rekreative formål, samtidig med at de anvendes til energiformål.

Hent rapport som pdf