Myndighed

Som myndighed har du mulighed for at skabe kontakt - både mellem projekter internt i kommunen og til projekter i andre kommuner - og til at inspirere bygherre til en mere bæredygtig jordhåndtering.

Myndighederne er en meget vigtig brik i anvendelsen af overskudsjord, både i den daglige administration, og når det lykkes at blive involveret tidligt i planlægningen. Som myndighed har du mulighed for at skabe kontakt - både mellem projekter internt i kommunen og til projekter i andre kommuner - og til at inspirere bygherre til en mere bæredygtig jordhåndtering. Du kan medvirke til en nem og smidig sagsbehandling, og lovgivningsmæssig vejledning på projekter, hvor det ønskes at genanvende jord.

Myndighederne kan også være med til at minimere risici og usikkerheder for bygherrer og entreprenører ved at komme tidligt ind i sagsbehandlingen, og allerede her sikre, at jordprøver udtages repræsentativt og at jordhåndteringsplanen dækker de krav, der måtte ligge i lovgivningen. Myndighederne har dermed også en vigtig rolle i at medvirke til projektets overholdelse af interne tidsplaner. Det kræver selvfølgelig, at man som myndighed involveres i ret tid til at kunne stille de spørgsmål, der kan skabe problemer og forsinkelser i anlægsarbejdets udførselsfase (f.eks. relevante godkendelser mv.)

Forvaltningen af regelsættet omkring håndtering af overskudsjord administreres varieret fra kommune til kommune. Regulering af bæredygtig jordhåndtering og genanvendelse af jord skal følge de gældende lovgivninger på området, og myndighederne kan med fordel anlægge en bæredygtig og forståelsesmæssig tilgang for jord svarende til den, der er for affald, som i dag af mange myndigheder og bygherrer opfattes som en ressource.

For jord gælder:

  • Reducér – forsøg grundlæggende at opfordre til minimering af mængderne af overskudsjord ved anlægsarbejdet/projektudviklingen
  • Genanvend – overskudsjord, der ikke kan undgås, genanvendes lokalt så vidt praktisk muligt
  • Deponér – der vil altid være jord, der ikke kan genanvendes – enten som følge af forureningsgraden eller fordi der blot blev mere jord end oprindeligt planlagt - dette bortkøres til slutdeponering

Enhver reduktion i mængderne af overskudsjord og etablering af muligheder for mellemoplag og overblik over kommende anlægsprojekter, der både kan generere og modtage jord, vil have positive indvirkninger på det omkringliggende samfund.

En myndighedsmæssig strategisk tilgang til bæredygtig håndtering af overskudsjord kan skabe positiv vækst i kommunen ved at forbedre muligheder for projektudviklere, bygherrer og entreprenører. Derudover kan øget fokus på bæredygtig jordhåndtering medvirke til at øge trafiksikkerheden og styrke kommunens miljøprofil.

Myndigheden kan blandt andet:

  1. Have fokus på den strategiske planlægning for genanvendelse af jord både lokalt i kommunen og gennem samarbejde med nabokommuner.
  2. Hjælpe til at øge forståelsen af udtrykket ”nyttiggørelse”, når der drøftes forskellige muligheder for genanvendelse af jorden.
  3. Gennem en tidlig involvering hjælpe med at sikre, at tidsplaner for myndighedsarbejde for de enkelte projekter synliggøres og nemmere kan gennemskues af de involverede parter i projekterne.
  4. Medvirke til en smidig udviklingsproces, når et projekt udvikles hen over anlægsfasen.
  5. Være åben for og medvirke til en mere udbredt anvendelse af forædlingsteknikker.
  6. Opsamle og dele viden om mulighederne for anvendelse af overskudsjord.

I flere kommuner har man i lokalplanerne tænkt håndteringen af overskudsjord ind f.eks. i forbindelse med Favrholm bydel i Hillerød og i den nye by Vinge ved Frederikssund, hvor myndighederne driver en positiv udvikling i måden at tænke jorden ind som ressource og tilskynde til genanvendelse.

Gladsaxe kommune har udviklet en række værktøjer/skabeloner som letter sagsbehandlingen i forbindelse med genanvendelse af jord (f.eks. en ”VVM-screening Light”). Disse kan bruges som inspiration.