• 1/3

Strategi for jordhåndtering i Vinge

Der er lavet en samlet strategi for jordhåndtering i Vinge – Danmarks største byudviklingsprojekt på 370 Ha. Som overordnet bygherre for så stort et projekt, har Frederikssund Kommune en unik mulighed for at skabe de rette rammer, der begrænser unødvendig jordflytning. Strategien giver et klart indblik i, hvilke muligheder der er for at håndtere overskudsjord lokalt i forbindelse med byudvikling. Strategien giver også et indblik i konsekvenserne, hvis man bortkører jorden fra byudviklingen, som man plejer.

Metoder og værktøjer til inspiration

Der er udviklet en række konkrete metoder, værktøjer og viden, der vil kunne inspirere i andre byudviklingsprojekter:

 • Der er blevet gennemført en grundig kortlægning af den jordressource, som bliver tilgængelig i Vinge over de næste 30 år. Kortlægningen blev gennemført med udgangspunkt i masterplanen for Vinge, og blev bl.a. gennemført vha. GIS . Se værktøjet om kortlægning af jordressourcen.

 • Der er et mulighedskatalog over potentielle måder at genanvende overskudsjorden. Hver mulighed er beskrevet til et niveau, hvor der gives et overslag på mængden og typen af jord, der kan anvendes. Se eksemplerne, der repræsenterer de udpegede genanvendelsesmuligheder.

 • For at kunne sammenligne effekten af at genanvende overskudsjorden med effekten af at bortkøre overskudsjorden er der opstillet et scenarie for en fuld genanvendelse af den kortlagte overskudsjord i en række projekter valgt fra mulighedskataloget. Se rapporten; ”Strategi for lokal jordhåndtering i Vinge”

 • Der er lavet konkrete beregninger på den økonomiske besparelse ved en lokal genanvendelse af overskudsjorden. Se rapporten; ”Strategi for lokal jordhåndtering i Vinge” og dennes bilag 2 og 3.
 • Der er ligeledes lavet konkrete beregninger på en besparet CO2 og partikel udledning ved en lokal genanvendelse af overskudsjorden. Se værktøjet: CO2-beregning.

 • Endelig er der lavet en vurdering af de mere helhedsorienterede bæredygtighedseffekter ved en lokal genanvendelse frem en bortkørsel af overskudsjorden inden for miljø, sociale og økonomiske forhold. Se værktøjet: Bæredygtighedsvurdering.

 • Strategien indeholder en beskrivelse af de implementeringsværktøjer og -håndtag, der skal i anvendelse for at strategien bliver til virkelighed. Det gælder f.eks. i forhold til planloven, privatretslige løsninger, udbudskriterier, mm. Se værktøjerne: Planloven som værktøj og Udbud og servitutter.

Jordmængder der skal håndteres

Anslået 2 mio. m3 overskudsjord fra byggemodning og byggeri.

Økonomiske gevinster

Vurderet besparelse ved lokal genanvendelse på 200 mio. kr.

Miljømæssige gevinster

Besparelse på

 • 9,2 mio. kørte km
 • og 9.000 tons CO2 – eq.

Andre gevinster - nyttiggørelse af overskudsjorden

 • Klimasikring af bebyggelsen
 • Støjværn
 • Rekreative områder med øget anvendelighed og et sundhedspotentiale.
 • Bymæssige og landskabelige kvaliteter i de grønne områder.

Motivation / drivkraft

Vinge er fremtidens by, både hvad angår bæredygtighed, Smart City, liveability og klimasikring. Især bæredygtighed kan omfatte mange forskelligartet elementer, men helt centralt i udviklingen af Vinge, bliver fokus på hvordan vi kan gøre tingene bedre. Arbejdet med bæredygtigt jordhåndteringen i Vinge er således i udgangspunktet motiveret af bæredygtighed.

For mere info om eksemplet

Morten Størup, NIRAS, mst@niras.dk