• 1/2

Klimasikring med overskudsjord - Favrholm

Der er udarbejdet et projekt vedrørende klimatilpasning med overskudsjord i bydelen Favrholm i Hillerød. Favrholm er et stort byudviklingsområde på ca. 300 hektar. Hillerød Kommune har udarbejdet en helhedsplan for området.

Helhedsplanen muliggør opførelse af boliger, erhverv og etagebebyggelse efter princippet om, at bebyggelse etableres i byfingre omgivet af landskab. Nyt Hospital Nordsjælland og en ny station etableres også i området. Alle disse tiltag skaber øget befæstigelse fra bygninger, veje og parkering.

Området ligger lavt, derfor er Hillerød Kommune og Hillerød Forsyning partnere i et projekt, der viser fordele ved at anvende overskudsjord fra byggemodning til klimatilpasning af den nye bydel.

Metoder og værktøjer til inspiration

Der er udviklet en række konkrete metoder, værktøjer og viden, der vil kunne inspirere i andre byudviklingsprojekter:

  • Håndteringen af overskudsjord er flyttet fra byggefasen til planlægningsfasen i tidlig dialog med relevante interessenter i forsyning og kommune. Overskudsjorden betragtes som en ressource i stedet for et affaldsprodukt.
  • Der har afholdt to workshops med forsyningen og kommunens byplan-, natur-, miljø-, vand- og vejmedarbejdere. På første workshop blev eksisterende viden præsenteret, drøftet og justeret. Herefter blev der udarbejdet skitseprojekt. Skitseprojektet blev præsenteret på anden workshop. Herefter blev skitseprojektet tilrettet efter input. Processen sikrede ejerskab blandt interessenterne. Se ”Erfaringsopsamling og proces” LINK
  • I projektet er der gennemført hydrauliske analyser af det eksisterende terræn for at finde frem til risikoområder og kortlægge, hvor landskabet skal hæves og sænkes. Der er fastsat en minimumskote for området, der sikrer bebyggelse og infrastruktur mod oversvømmelse. De hydrauliske analyser er udarbejdet med udgangspunkt i kendte planer, projekter og registrering af beskyttet natur for området. Se projektet ”Klimatilpasning med overskudsjord”. LINK
  • Der er udarbejdet en beregning af jordvolumener ved hjælp af GIS. Beregningen er foretaget med udgangspunkt i mulige byggevolumener angivet i helhedsplanen for Favrholm. Se projektet ”Klimatilpasning med overskudsjord”. LINK
  • Der er udarbejdet et skitseprojekt for den landskabelige bearbejdning. Se projektet ”Klimatilpasning med overskudsjord”. LINK

Jordmængder der skal håndteres

Der skal håndteres ca. 240.000 m3 for at klimasikre området med overskudsjord.

Økonomiske gevinster

Man sparer ca. 50 mio. kr. på bortkørsel af jord og tilkørsel af materialer til klimasikring af området.

Miljømæssige gevinster

Der spares CO2 ved at genanvende jorden lokalt. Der er ikke lavet beregninger på dette.

Andre gevinster - nyttiggørelse af overskudsjorden

  • Mulighed for at klimatilpasse en ny bydel uden at belaste eksisterende by i forbindelse med ekstremregn.
  • Rekreative områder med øget anvendelighed, tilgængelighed og et sundhedspotentiale.
  • Bymæssige og landskabelige kvaliteter i de grønne områder.

Motivation / Drivkraft

Den nye bydel Favrholm er beliggende lavt, og der er derfor opmærksomhed på, at området fra start skal sikres mod skybrudsregn.

For mere info om eksemplet

Morten Størup, NIRAS, mst@niras.dk eller Catharina Friedberg, NIRAS, cafr@niras.dk