• 1/2

Sundheds-landskaber - Frederiksberg

På Frederiksberg er der i forbindelse med udbuddet af en ny svømmehal på Bernard Bangs Allé lavet en analyse, bl.a. indeholdende en ideskitse og en implementeringsplan for genanvendelse af 1/3 af den overskudsjord, der bliver frigivet af byggeriet. Analysen viser, at det med de rigtige forudsætninger er muligt at spare byggeprojektet for knapt 2% af den samlede anlægssum.

På grund af de meget begrænsede pladsforhold omkring byggeriet er der arbejdet med såvel en midlertidig placering af jorden og endelig placering af jorden i naboparken. Jordressourcen er nyttiggjort til opbygning af til aktivitetslandskab både midlertidigt og permanent, og der arbejdes med redskaber og inventar, der kan flyttes og genanvendes i processen. Den midlertidige indretning af aktivitetslandskab i forbindelse med byggeperioden sikrer at parken fortsat kan anvendes til rekreative formål.

Metoder og værktøjer til inspiration

 • Der er i projektet arbejdet med nyttiggørelse af overskudsjord til landskaber med et sundhedsfremmende formål. Forskellige jordmængder kan formes til at rumme forskellige typer af aktiviteter.
  Se værktøjet: Aktivitet på overskudsjord.

 • Der er lavet en bæredygtighedsvurdering af den midlertidige og permanente genanvendelse af jorden lokalt. Se værktøjet: Bæredygtighedsvurdering

 • Der er udpeget en række implementeringsværktøjer til indtænkning af lokal håndtering af overskudsjord.
  Se værktøjerne: Planloven som værktøj og Udbud og servitutter.

Jordmængder der skal håndteres

Samlet jordmængde fra svømmehalsprojektet på 18.300 m3, heraf arbejdes med en genanvendelse 6.700 m3.

Økonomiske gevinster

Vurderet besparelse på lokal genanvendelse af 6.700 m3 ud af i alt 18.300 m3 – 1,1 mio. kr. Dette inklusiv en landskabelige bearbejdning og indretning af den genanvendte jord.

Miljømæssige gevinster

Besparelse på:

 • 21.600 kørte km
 • svarende til 21 tons CO2 – eq.

Andre gevinster - nyttiggørelse af overskudsjorden

 • Nyttiggørelse af en lokal ressource til et samfundstjeneligt formål, som forbedring af borgernes sundhed og højnelse af bymæssige og landskabelige kvaliteter.
 • Strategisk merværdi i synlig bæredygtighed, forbedrede rekreative områder og dermed øget attraktionsværdi for tilflytning.

Motivation / drivkraft

Motivationen til at genanvende overskudsjorden på Frederiksberg er i udgangspunktet vedtagne politiske mål om reduktion af CO2.

Motiverende er også de betydelige trafiksikkerhedsproblemer, der kommer af de mange lastbiler, der skal transportere jorden igennem den tætte by.

Drivkraften kom fra bygherreorganisationen i Frederiksberg Kommune, hvor der var ressourcer til at løfte opgave, fordi der kunne søges løsninger på tværs af flere projekter.

For mere info om eksemplet

Morten Størup, NIRAS, mst@niras.dk