Genindbygning af forurenet jord ved Rabalder Parken i Roskilde

Rabalder Parken er navnet på et 40.000 m² stort område på Musicon (de gamle Unicon arealer) i Roskilde, som blev omdannet til en kombination af aktivitetspark med skaterareal og regnvandsopsamling.

Projektet omfattede blandt andet udgravning til regnvandsbassiner og regnvandskanaler, samt delvis gravning i lossepladsfyld (beton, tegl, træ, dagrenovation, olie/kemikalietromler), hvori der fandtes primært tunge kulbrinter, tjærestoffer, metaller og lossepladsgas. Kraftigt forurenet jord og frasorteret affald blev bortskaffet, mens lettere forurenet overskudsjord blev genindbygget i volde til at skabe et kuperet grønt område. Rabalderparken er et godt eksempel på at det kan lade sig gøre at genindbygge forurenet jord.

Ton råstoffer:

 • Genindbygget: 77.500 tons lettere forurenet jord i bassin og volde
  • Bortkørt 20.000 tons kraftigt forurenet jord
  • Bortkørt 10.000 tons frasorteret affald

CO2 beregner:

 • Udledning, hvis alt var bortskaffet: 305 tons CO2
 • Besparelse ved genindbygning i projektet: 215 tons CO2
 • CO2 udledning = 90 tons CO2

Derfor lykkedes det….

 • Grundige og tidlige forundersøgelser og vurdering af risiko og muligheder
 • Lokalplanlægning baseret på viden om forurening, som muliggjorde landskabsbearbejdning, hvor jord kunne bruges i projektet
 • Tæt og godt samarbejde med forsyningen
 • Bygherre tager den ekstra risiko
 • Ambitiøse politikere og fagpersoner involveret der ville have det til at lykkes
 • Miljørådgivere der havde kompetencer til afklaring af vurderinger for myndighedsbehandling og økonomi

Sådan blev det gjort:

Undersøgelser før planlægning

 • Terrænnær jord
 • Punktkilder
 • Fyldområder og lossepladsgas
 • Geoteknik
 • Olie- og phenoltanke

Myndighedsgodkendelser:

Roskilde Forsyning:

 • § 8-tilladelse til ændret anvendelse (erhverv til rekreativt regnvandssystem inkl. kanaler)

Roskilde Kommune

 • § 8-tilladelse til ændret anvendelse (erhverv til rekreativ park med voldanlæg)
 • § 19-tilladelse til midlertidigt oplag og genindbygning af lettere forurenet jord i voldanlæg
 • Tillæg til § 8-tilladelse (ændring af vold og afværge)

Krav ift. ændret anvendelse – dvs. § 8-tilladelserne

 • Krav til jordhåndteringsplan
 • Krav til omfattende miljøtilsyn (sortering, visuel bedømmelse, prøvetagning og dokumentation)
 • Analyseparametre
 • Sikring mod kontakt med forurenet jord
  • Markeringsnet og 50 cm / 75 cm uforurenet jord
 • Ingen øget forureningsspredning

Desuden

 • Krav til gasafværge (volde, bassin, kanaler)
 • Dokumentation for gasafværges funktion
 • Gasmonitering

Krav ift. genindbygning – dvs. § 19-tilladelsen

 • Miljøtilsyn (sortering, prøvetagning, markeringsnet og grus pude, dokumentation)
 • 36.700 m3 jord kan genindbygges i vold og 2.700 m3 internt i regnvandsbassin (= 71.000 tons)
 • Lettere forurenet jord kan genindbygges
  • 1 blandprøve pr. 150 tons jord fra bassin
  • 1 blandprøve pr. 30 tons af jord fra kanaler
  • Afdækningsjord: 1 prøve pr. 30 tons
 • Sorteringsplads
 • Affald skal frasorteres – dog OK med tegl/beton i størrelsen 10 x 10 x 10 cm
 • Afdækningsjord må ikke indeholde affald
 • Signalnet + 20 cm grus

Læs mere om casen:

Kun skybrud fylder skaterbanen i Roskilde (klimatilpasning.dk)

Rabalderpark får pris (berlingske.dk)

Eller kontakt:

Julie Nyrop Albers, Specialkonsulent, Miljø, Roskilde Kommune, Tlf. +45 4632 3783